புதிய கல்வி மாவட்டங்கள் - கூர்ந்தாய்வு செய்ய மாவட்ட வாரியாக இணை இயக்குநர்கள் (Nodal Officers) நியமனம் - அரசாணை வெளியீடு ( G.O Ms 145 ,Date:23.07.2018)