ஆசிரியை பணியிட மாற்றத்துக்கு எதிர்ப்பு -மாணவ மாணவிகள் கதறி அழுது பாச போராட்டம்