ஆசிரியர்கள் M.Phil உயர்கல்வி பயில அனுமதி தரும் அதிகாரத்தை அந்தந்த முதன்மைக்கல்வி அலுவலருக்கு வழங்கதல் சார்பு

பள்ளிக்கல்வி - BEO, DEO, CEOபதவிகள்

நிர்வாக சீரமைத்தபின் யாருக்கு என்ன பொறுப்புகள் மற்றும் கோப்புகள்
பராமரித்தல் - இயக்குனர் செயல்முறைகள்!!!

CLICK HERE-TO DOWNLOAD M.PHIL PRE-PERMISSION REG