பழங்குடியினரின் பிள்ளைகளை போராடி பள்ளிக்கு வரவழைத்த ஆசிரியை