தமிழக நல்லாசிரியர் விருது: விதிகளை மாற்றுகிறது அரசு