பிரைமரி ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி தேதி மாற்றம் !!*பயிற்சி தேதி மாற்றம்* பிரைமரி ஆசிரியர்களுக்கான இரண்டுநாட்கள்
பயிற்சி...
கட்டம்1: 16.07.2018, 17.07.2018),( திங்கள்,செவ்வாய்)

கட்டம் 2 ;
18.07.2018, 19.07.2018,(புதன்,வியாழன்)
அனைத்து ஒன்றியங்களுக்கும் பயிற்சி தேதி மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.