நாடு முழுவதும் அரசுப்பள்ளிகளில் இன்று முதல் மாணவர் காவல்படை தொடக்கம்!