ஆசிரியர்ளுக்கு பயிற்சி அளிப்பதில் மாற்றம் ஏற்படுமா?