இனி ஒரு மாணவரின் கேள்வித்தாளை போன்று மற்றொன்று அமையாது