செய்தித்தாள் படித்தல்:- புதிய அணுகுமுறை! (எழுத்துக்கள் அறிமுகம் இல்லாதவர்களுக்கான பயிற்சி அட்டைகள்)