பள்ளிக்கல்வித்துறையால் வேலைநாட்களாக அறிவிக்கப்பட்ட நாட்களில் மட்டுமே அனைத்து பள்ளிகளும் செயல்படுதல்-CEO PROC