திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் நடைபெற இருந்த ஆசிரியர்களுக்கான பயிற்சி ஒத்திவைப்பு - CEO PROCEEDINGS