மதுரை மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வகை பள்ளிகளுக்கும் நாளை வேலை நாள் - CEO