பழைய ஊதியத்தில்‌ ஜூலை மாதம்‌ Increment பெறும் இடைநிலை‌ ஆசிரியர்கள்‌ HRA சரிபார்த்துக் கொள்ளவும்