ஒன்றாம் வகுப்பு-பாடம் : சூழ்நிலை அறிவியல்-Scan செய்யாமலே , வீடியோக்களை பார்க்க.