ஆகஸ்ட் 03 - டிஸ்க் ரெக்கார்ட், (Disc Record) மைக்ரோஃபோன் (Microphone) கிராமஃபோன் கண்டுபிப்பாளர்- எமில் பெர்லிங்கர் (Emile Berliner) மறைந்த தினம்.