பள்ளிகளில் பயிலும் 1 லட்சம் மாணவர்களுக்கு படிப்பு உதவித் தொகை