அரசாணை எண். 165, நாள்:* *07-08-2018 - உயர்நிலைப்* *பள்ளிகளாக தரம் உயர்த்தப்பட்டுள்ள நடுநிலைப்பள்ளிகளின் பட்டியல். தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு.*