அரசாணை எண். 245-நாள் 19.07.2018- 30 வருடம் பணி முடித்தவர்களுக்கு முழு ஓய்வூதியம் வழங்க ஆணை . கோர்ட் தீர்ப்பின் -அடிப்படையில் அரசாணை வெளியீடு