பள்ளிக்கல்வி தமிழ்நாடு அமைச்சுப்பணி அனைத்து வகைப் பணியாளர்களுக்கான மாறுதல் -3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஒரே பணியிடத்தில் பணிபுரிவர்களுக்கு மாறுதல் அறிவுரைகள் வழங்குதல் சார்பு