மெல்ல கற்கும் மாணவர்களுக்காக தயாரித்த வகுத்தல் இயங்குநிலை மாதிரி