அரசு உயர் நிலை /மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமையாசிரியர்கள் பொது மாறுதல் /ஓய்வில் செல்லும் போது பொறுப்பு ஒப்படைத்தல் சார்பான மாதிரி விண்ணப்பம்