முதல் வகுப்பு - உயிரெழுத்துகள் அறிமுகம் & மதிப்பீடு