நல்லாசிரியர் விருதுக்கு ஆசிரியர்களை தேர்வு செய்ய இரண்டு குழு அமைப்பு: அரசாணை வெளியீடு