அனைவருக்கும் தியாகத்திருநாள் பக்ரீத் பண்டிகை வாழ்த்துக்கள்!