அண்ணாவை சந்திக்க புறப்பட்ட கருணாநிதி.. அண்ணா சாலையை கடந்து கண்ணீரில் மிதந்து செல்கிறார்

 Karunanidhis final ritual will start at 4.30 PM


 Karunanidhis final ritual will start at 4.30 PM