எண்அட்டைகளைப் பயன்படுத்தி எண்களை உருவாக்கிக் கூறுதல்