எப்பொழுதெல்லாம் C.L, R.L.,எடுக்கலாம்? எத்தனை நாட்கள் எடுக்கலாம்? விடுப்புகள் பற்றிய பல்வேறு கேள்விகளுக்கு RTI பதில்..