விரைவில் நடைமுறைக்கு வரவுள்ள Online சம்பள பட்டியலை தயாரிக்கும் முறை குறித்த படிப்படியான விளக்கம் (தமிழில்)