வாசித்தல், எழுதுதல் மற்றும் அடிப்படை கணிதத்திறன் பதிவேடு(PDF)