பள்ளிக்கல்வி - SEP 1-15 தேதிகளில் அனைத்து பள்ளிகளில் ஒவ்வொரு நாளும் செய்ய வேண்டிய "தூய்மை நிகழ்வுகள்" - இயக்குநர் செயல்முறைகள்