ஆசிரியர் பணியிடங்கள் உடனே நிரப்பப்படும் - கல்வி அமைச்சர்