3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணிபுரியும் வட்டாரக் கல்வி அலுவலர்கள் பொது மாறுதல் -விண்ணப்பித்தல் சார்ந்து இயக்குநர் செயல்முறைகள்