இன்றைய கரோனா நிலவரம் குறித்து சுகாதாரத்துறை வெளியீடு-MEDIA BULLETIN..03.07.2020

The Bulletin - CONGREGATION SHAARAY SHALOMCONGREGATION SHAARAY SHALOM
click here to view the pdf file